ALV 28.11.2022

Wormense Sportvereniging

Opgericht 1 oktober 1919

Algemene najaarsledenvergadering 2022

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene najaarsledenvergadering. Op maandag 28 november 2022 om 19.45 uur in het clubhuis. Indien bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats om 20.00 uur. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.

 

A G E N D A 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de najaarsledenvergadering d.d. 16.05.2022
 4. Actiepunten
 5. Update per afdeling
 6. Financiën WSV algemeen
 7. Jaarrekening 2021-2022, decharge
 8. Visie komende jaren (hoofdlijnen)
 9. Vacatures
 10. Benoemingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting agendapunt 10:

 • Frank Lieferink is aftredend als algemeen penningmeester van de vereniging. Het bestuur stelt voor om Frank Lieferink voor de duur van 1 jaar te herbenoemen tot algemeen penningmeester.
 • Pauline Warger is aftredend als algemeen secretaris. Zij is niet herkiesbaar.

 

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij Mark Meyer, Algemeen Voorzitter, via voorzitter@wsv-apeldoorn.nl of Pauline Warger , Algemeen Secretaris, via secretaris@wsv-apeldoorn.nl.

De vergaderstukken zijn tot 27-11-2022 digitaal opvraagbaar via secretaris@wsv-apeldoorn.nl. De stukken zullen niet in geprinte vorm beschikbaar worden gesteld.

 

Apeldoorn, 31 oktober 2022

 

Pauline Warger

Algemeen Secretaris